STANOVY

SPORTOVNÍHO KLUBU SLAVIA PRAHA

I.

Základní ustanovení

 SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek zkráceně SK SLAVIA PRAHA, dále v těchto stanovách také jen „Klub“, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří vyvíjí zejména svoji sportovní činnost.

Název spolku: SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek

Sídlem Klubu je Praha 10-Vršovice, Vladivostocká  1460/10.

Klubu bylo přiděleno IČ: 00548693 a je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. L 451 .

Barvy Klubu jsou červená a bílá, vždy v rovném podílu na užité ploše, s červenou pěticípou hvězdou v bílém poli, umístěnou jedním cípem svisle dolů.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností Klubu je:

 1. vytvářet podmínky pro provozování a rozvoj sportovních tělovýchovných aktivit a pro zájmovou činnost svých oddílů, jejich členů i veřejnosti,
 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
 3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
 4. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,
 5. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 6. vlastními akcemi a účastí na činnosti a v soutěžích sportovních a tělovýchovných unií a svazů v jednotlivých odvětvích sportu a tělesné výchovy se aktivně podílet na rozvoji těchto činností v České republice a na její důstojné mezinárodní reprezentaci,
 7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
 8. vytvářet činností svých orgánů, oddílů a funkcionářů podmínky pro spolupráci se svými příznivci v České republice a v zahraničí.

2. Klub může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo řádném využití spolkového majetku.

III.

Orgány Klubu

1. Orgány Klubu jsou:

 1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. představenstvo jako statutární orgán,
 3. ředitel a sekretariát Klubu,
 4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Klubu. Valná hromada se skládá z delegátů oddílů.
 1. Počty delegátů valné hromady se stanoví podle těchto zásad
 2. na každých započatých 100 členů oddílu připadá 1 delegát, maximálně však oddíl může zastupovat 15 delegátů;
 3. podmínkou pro delegování je řádně vyplněný delegační lístek opatřený podpisem statutárního orgánu oddílu a razítkem oddílu;
 1. Valnou hromadu svolává k zasedání představenstvo nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou oddílům, na adresu jejich sídla nebo na elektronickou adresu.
 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána tak, aby byla zajištěna řádná volba delegátů, nejméně však 30 dnů přede dnem konání zasedání valné hromady.
 1. Představenstvo je rovněž povinno svolat valnou hromadu z podnětu nejméně pěti oddílů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě představenstvo valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
 1. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 1. Průběh zasedání valné hromady se řídí volebním a jednacím řádem zpracovaným představenstvem a schvalovaným valnou hromadou.
 1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 2. rozhodnutí o zrušení Klubu s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 3. rozhodnutí o změně stanov Klubu, včetně změny názvu a symboliky Klubu
 4. volba a odvolání členů představenstva,
 5. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 6. rozhodnutí o vzniku členství oddílu v Klubu,
 7. schválení rozpočtu a zásad hospodaření Klubu na příslušné období,
 8. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 9. schvalování jakékoliv dispozice s majetkem Klubu (např. koupě, prodej, pronájem, výpůjčka, zřízení zástavního práva, zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni); schválení valné hromady podléhá dispozice s nemovitým majetkem bez omezení, s výjimkou zřízení zástavního práva a zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni nepřekračující hodnotu 8,000.000,- Kč a dispozice s movitým majetkem, jehož pořizovací cena činí 2,000.000,- Kč,
 10. rozhodování o investicích do majetku Klubu,
 11. projednání zpráv představenstva Klubu a ředitele Klubu o činnosti Klubu a přijetí příslušných rozhodnutí, udělení čestného členství v Klubu,
 12. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 13. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Hlasovací právo delegáta je přímé, nepřenosné a je projevem vlastního svobodného rozhodnutí delegáta.
 1. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných delegátů s výjimkou rozhodování o záležitostech uvedených v odst. 8 tohoto článku pod písmeny a), b), e), h), i), kde se vyžaduje nadpoloviční většina ze všech oprávněných delegátů
 1. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných delegátů. To neplatí pro rozhodnutí o změně stanov či jakýchkoliv dispozicích s majetkem Klubu. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen se souhlasem všech přítomných delegátů.
 1. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady ředitel Klubu nebo pověřený člen představenstva. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
 1. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Klubu, a to na základě předchozí žádosti.

Představenstvo

 1. Představenstvo jako kolektivní statutární orgán zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Klubu v období mezi zasedáními valné hromady.
 1. Představenstvo má 11 členů, kteří jsou voleni na dobu tří let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může na uvolněná místa členů představenstva kooptovat náhradní členy na dobu do nejbližšího jednání valné hromady, která zvolí člena představenstva na zbytek funkčního období, jež příslušelo původně zvolenému členovi představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo. Kooptovaným náhradním členem představenstva může být výhradně člen stejného oddílu, jehož členem byl člen představenstva, kterého má kooptovaný člen nahradit. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Návrhy na volbu členů představenstva předkládají výlučně oddíly. Z jednoho oddílu nemohou být členy představenstva více než 2 členové, přičemž kandidát na člena představenstva může kandidovat pouze za jeden oddíl.
 1. Představenstvo svolává k zasedání předseda, nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, některý z místopředsedů, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 1. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň šest jeho členů. K platnosti usnesení představenstva je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 1.  Do působnosti představenstva náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů Klubu.
 1.  Představenstvo zejména:
 2. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 3. zastupuje Klub navenek,
 4. organizuje a řídí činnost Klubu,
 5. schvaluje a vydává vnitřní předpisy Klubu, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 6. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 7. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Klubu,
 8. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 9. jmenuje a odvolává ředitele Klubu,
 10. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov,
 11. dohlíží na činnost ředitele Klubu a sekretariátu Klubu, zejména na stav hospodaření a plnění sjednaných zásad správy společného majetku,
 12. rozhoduje o zřízení zástavního práva a zřízení práv odpovídajících věcnému břemeni nepřekračující hodnotu 8,000.000,- Kč a dispozice s movitým majetkem, jehož pořizovací cena činí 2,000.000,- Kč
 13. rozhoduje o přijímání dotací a uzavírá příslušné dotační smlouvy.
 1. Za Klub jedná představenstvo, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a svými rozhodnutími. Vždy společně dva členové představenstva jsou oprávněni zastupovat Klub navenek při jednání s třetími subjekty a uzavírat dohody, pokud jejich sjednání nepodléhá souhlasu valné hromady nebo není delegováno na ředitele Klubu.
 1.  Z jednání představenstva se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) představenstva. Na žádost člena představenstva, který hlasoval jinak, než zní schválené usnesení představenstva, musí být v zápise způsob jeho hlasování zaznamenán.
 1. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis vždy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

Ředitel

 1. Ředitel řídí běžnou činnost Klubu a zastupuje jej navenek ohledně záležitostí, které nejsou v kompetenci představenstva. Ředitel rozhoduje o veškerých operativních záležitostech Klubu, sjednává smlouvy v rozsahu oprávnění daných mu představenstvem Klubu a zabezpečuje koordinaci činnosti oddílů. V působnosti ředitele je veškeré právní jednání nepřesahující v jednotlivém případě částku 200.000,- Kč. Ředitel připravuje podklady pro zasedání představenstva a valné hromady Klubu. Ředitel je povinen předložit veškeré vyžádané podklady o své činnosti a činnosti Klubu představenstvu a valné hromadě.
 1. Ředitel vykonává svoji funkci v pracovním poměru.

Sekretariát Klubu

 1. Sekretariát Klubu zabezpečuje administrativní a provozně-technickou činnost Klubu. Činnost sekretariátu Klubu řídí ředitel.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Klubu řádně vedeny a vykonává-li Klub činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Klubu.
 1. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena představenstva, ředitele ani likvidátora Klubu. Členem kontrolní komise může být pouze člen některého oddílu. Návrhy předkládají oddíly. Z oddílu může být členem kontrolní komise pouze jeho jeden člen.
 1. Funkční období členů kontrolní komise je tříleté.
 1. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Klubu a oddílům.
 1. Kontrolu činnosti Klubu a oddílů provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Klubu či členů Klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Klubu, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 1. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
 2. kontrola hospodaření Klubu,
 3. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů Klubu či jeho kolektivním členům.
 1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu představenstvo a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství, oddíly

 1. Členství v Klubu může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 1. Členství se rozlišuje na:
 2. kolektivní
 3. individuální
 4. čestné.
 1. Kolektivním členem je/se může stát oddíl. Oddíly, jejichž forma může být spolek či obchodní korporace, jsou právnickými osobami s vlastní právní osobností, jejichž členy jsou výkonní sportovci či kolektivy sportovců, funkcionářů a příznivci sportovního odvětví. Členství oddílu v Klubu vzniká na základě rozhodnutí valné hromady o vzniku členství oddílu v Klubu ke dni v tomto rozhodnutí uvedeném.

Ke dni přijetí tohoto znění stanov, tj. k 4.10.2016 jsou členy Klubu tyto oddíly:

 1. Atletický sportovní klub Slavia Praha
 2. BC SLAVIA PRAHA
 3. Klub cyklistů Slavia Praha, z.s.
 4. Fotbalový oddíl SK Slavia Praha-Odbor přátel
 5. HK SLAVIA PRAHA (Handball klub)
 6. Dámský házenkářský klub DHC Slavia Praha, z.s.
 7. KK Slavia Praha z.s.
 8. KK Slavia Praha
 9. HC Slavia Praha a.s.
 10. SK SLAVIA PRAHA – LUKOSTŘELBA, z.s.
 11. ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU SLAVIA PRAHA
 12. Slavia Praha – plavání o. s.
 13. Klub Slavia Praha – skoky do vody z.s.
 14. Sportovní klub Slavia Praha – vodní polo
 15. SK SLAVIA PRAHA – POZEMNÍ HOKEJ, z.s.
 16. Rugby club Slavia Praha , z.s.          
 17. Bruslařský závodní klub Praha        
 18. SK Slavia Praha-volejbal, z.s.
 19. Veslařský klub Slavia Praha
 20. SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA – ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
 21. Prague Black Panthers z.s.
 22. Klub kolečkového bruslení Praha
 23. HC SLAVIA PRAHA ŽENY
 24. SK Slavia Praha – fotbal a.s.
 25. TM RESPEKT, z.s.
 26. Oddíl rekreačního sportu Slavia Praha o.s.
 27. Golf club Slavia Praha o.s.
 28. SK SLAVIA PRAHA – KLUB FUTSALU FIFA
 29. FBC Slavia Praha, z.s.
 30. Beach volejbal SK Slavia Praha, občanské sdružení
 31. BOB KLUB SLAVIA PRAHA
 32. BLK Slavia Praha
 33. Spolek FG Slavia Praha, z.s.
 1. Podmínkou členství je:
  1. souhlas se stanovami Klubu, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování Klubu a českého sportu a tělovýchovy v České republice i zahraniční, vyjádřené v písemné přihlášce,
  2. řádné placení členských příspěvků,
  3. dodržování převzatých závazků vůči Klubu.
 1. S členstvím oddílu v Klubu je spojena povinnost oddílu užívat ve svém názvu text „SLAVIA PRAHA“ nebo „Slavia Praha“ ve spojení s označením oddílu.
 1. Organizační a sportovní činnost oddílů je vymezena jejich stanovami. Činnost oddílů řídí orgány určené ve stanovách oddílů.
 1. Individuálním členem Klubu jsou prostřednictvím jeho oddílu všichni jeho členové. Na činnosti  Klubu se podílí prostřednictvím své činnosti v oddílech a  na řízení Klubu prostřednictvím volby delegátů valné hromady Klubu.
 1. Oddíl je povinen na zasedání příslušného orgánu pozvat členy představenstva Klubu, jestliže je na programu zasedání změna stanov oddílu nebo prodej nemovitostí. Na způsob pozvání členů představenstva Klubu na zasedání příslušného orgánu oddílu se obdobně použije postup při svolání zasedání tohoto orgánu oddílu.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Klubu, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. K udělení čestného členství je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada Klubu.
 1. Sekretariát Klubu vede seznam členů Klubu. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí sekretariát Klubu a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje určené blíže sekretariátem Klubu se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich sekretariát Klubu prokazatelně dozví. Oddíly jsou povinny aktualizovat seznam svých členů vždy  nejméně 1 x ročně a to vždy do 30 dnů od vyžádání této aktualizace ředitelem Klubu. Nedodržení této povinnosti je důvodem pro vyloučení oddílu z Klubu.
 1. Údaje o členech Klubu mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu ostatním členům Klubu. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Klubu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm a jeho členech vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Členská práva a povinnosti

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 1. Členská práva, která přísluší všem členům
 2. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Klubu,
 3. být informován o činnosti Klubu,
 4. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce
 5. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Klubu,
 6. účastnit se jednání orgánů Klubu, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
 7. ukončit kdykoli své členství.
 1. Členská práva, která přísluší jen kolektivním členům:

– účastnit se prostřednictvím delegáta/ů jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích.

 1. Členská práva, která přísluší jen individuálním členům:

– být volen po dovršení 18-ti let do všech volených orgánů Klubu za podmínek těchto stanov.

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 2. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Klubu,
 3. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Klubu a základní normy sportovního chování,
 4. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Klubu,
 5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Klubu.
 1. Členství v Klubu zaniká:
 2. vystoupením člena, u individuálního člena vystoupením nebo vyloučením z oddílu,
 3. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě písemné výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude oddíl ve výzvě upozorněn,
 4. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Klubu, usnesení a rozhodnutí Klubu nebo jiných členských povinností,
 5. zánikem oddílu; zánikem oddílu zaniká rovněž členství jeho členů,
 6. zánikem Klubu bez právního nástupce.
 1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho sídla, Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě představenstvu, které je povinno návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku Klubu jsou zejména:
  1. movité a nemovité věci, kterou jsou ve vlastnictví Klubu ke dni 1.12.2015 a jež jsou řádně evidovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  2. členské příspěvky,
  3. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  4. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
  5. příspěvky a dotace,
  6. dary.
 1. Majetek Klubu je ve vlastnictví Klubu jako celku.
 1. Majetek Klubu je buď svěřen do správy některého oddílu, a to úplatně nebo bezúplatně nebo je vložen do obchodní korporace založené Klubem. Správu majetku může provádět rovněž sdružení oddílů, které tento potřebuje ke své činnosti. Majetek, který není nebo podle své povahy nemůže být svěřen oddílu, spravuje ředitel Klubu. Klub se může s oddíly dohodnout na společném využívání a provozování majetku. Oddíly spravují veškerý majetek bezúplatně nebo úplatně, přičemž hradí veškeré náklady s touto správou spojené, tj. zejména náklady na energie, náklady na mzdy a pojištění zaměstnanců, opravy a údržby. Oddíly hospodaří na vlastní účet a vedou samostatné účetnictví. Kromě správy svěřeného majetku Klubu hospodaří oddíly samostatně s vlastním majetkem a vyvíjejí činnost na základě vlastních rozpočtů a plánů. Oddíly neodpovídají za závazky Klubu.
 1. Oddíly mohou svěřený majetek pronajímat/podnajímat; nájem či podnájem vyžaduje předchozí písemný souhlas představenstva Klubu, jde-li o nájem/podnájem celého svěřeného majetku nebo jeho nerozdělitelné části.

VI.

Zánik Klubu

 1. V případě zrušení Klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Klubu. Jestliže Klub obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VII.

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 4.10.2016 a nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení.